ALGEMENE VOORWAARDEN - Carwash Van Brussel: De grootste carwash van Lokeren

Algemene voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door Carwash Van Brussel, hierna “het autowasbedrijf” genoemd, schriftelijk bevestigd.

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
  • cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.

1. Uitleg gebruik

Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan

2. Instructies

Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

3. Geschiktheid van het voertuig: bijzonderheden

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

  • het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie waarbij de lak in goede staat verkeerd daar wij met de hogedruk de wagens afstomen. Fouten in de lak of verkeerd bestickerde wagens kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding indien zij schade oplopen.
  • de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet worden overschreden.
  • het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de (vracht) autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.
  • De interne bevestiging van een buitenspiegel, die reeds eerder in het verkeer werd geraakt, kan reeds barsten vertonen, bijgevolg kan dit onderdeel tijdens de wasbeurt breken. Hiervoor kan de Carwash niet aansprakelijk worden gesteld.

Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

4. Wasresultaat

Bij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

5. Klachten

De Carwash verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om een zo goed mogelijk wasresultaat te bekomen doch kan niet garanderen dat alle onreinheden die niet met de gebruikelijk producten kunnen worden verwijderd ook na de wasbeurt zullen zijn verdwenen. (inspanningsverbintenis)

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

6. Schade/Verlies

De Carwash is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door fouten van haar medewerkers, en/of gebreken in de installatie met uitzondering van de schade veroorzaakt wegens miskenning van de bepalingen onder art.1.2 en3.De schade dient op straffe van verval van verhaal onmiddellijk en op tegensprekelijke wijze voor het verlaten van het terrein worden gemeld aan een medewerker zodat het oorzakelijk verband tegensprekelijk kan worden vastgesteld.

Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Het autowasbedrijf is niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Hieronder wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3.

Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.

Schade door het uitvoeren van een verkeerd manoeuvre, zowel aan onze machines als aan de wagen vallen ten laste van cliënt.

Ruitenwissers en regensensor dienen te zijn uitgeschakeld, antennes die terug uitschuiven of ruitenwisser die worden geactiveerd tijden de wasbeurt, U bent hier zelf aansprakelijk voor de opgelopen schade.  Ook het verlies van een embleem van Uw wagen is op eigen risico.

Bij het reinigen van de wagen mogen geen goederen los in de wagen liggen. Bij het reinigen van het interieur werken wij met krachtige stofzuigers waarbij losliggende voorwerpen kunnen opgezogen worden. Cliënten dienen deze te verwijderen voor aanvang van de reiniging. Bij verlies van dergelijke goederen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

7. Weigeren van klanten

Het autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

8. Overmacht

In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is de carwash gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring, hetzij de uitvoering voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij te ontbinden onder de mededeling aan cliënt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken, zonder dat de carwash tot enige schadevergoeding jegens cliënt gehouden zal zijn.

Onder overmacht worden ondermeer de volgende omstandigheden begrepen: (burger)oorlog en oproer, epidemieën; brand en andere storingen in de carwash; stopzetting van de productie van het verkochte model; transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties; diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van de carwash; niet of niet tijdige levering aan de carwash door haar toeleveranciers; maatregelen van Belgische overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang van de carwash wordt belemmerd.

9. Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Carwash Van Brussel verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@carwashvanbrussel.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Onze privacy policy is eveneens te consulteren via onze privacy policy.

10. Online transacties

Het autowasbedrijf aanvaardt betalingen met BANCOTACT,VISA en MASTERCARD. Indien U kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

11. Aankoop abonnement/vriend van de carwash

U kan uw abonnement/vriend van de carwash zowel online als aan onze automatische kassa’s als bij de kiosk aankopen/opladen. Op het moment van de transactie worden de facturatiegegevens gebruikt die gekoppeld zijn aan uw wagen. Er worden geen terugbetalingen gedaan na deze transactie.

12. Geschillen

Voor alle vorderingen die betrekking hebben op deze voorwaarden en de door de carwash uitgevoerde verbintenissen zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.

Contact

T: +32 (9) 348 25 29
E: info@carwashvanbrussel.be

Adres

Maandag tot zaterdag: 8u30 – 18u
Zondag & feestdagen gesloten

Openingsuren

Maandag tot zaterdag: 8u30 – 18u
Zondag & feestdagen gesloten

Wordt vriend van de carwash

Maak je account aan, word klant en geniet van tal van voordelen